Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad (SDS) är värdefulla, även för produkter som inte betraktas som farliga. De tjänar flera syften, inklusive:

  1. Transparens och Information: SDS visar vårt åtagande för öppenhet gentemot våra kunder. De erbjuder detaljerad information om produktens sammansättning och användningsanvisningar, vilket bygger förtroende.
  2. Förebyggande av Olyckor: Även om våra produkter är säkra vid korrekt användning, finns alltid en risk för olyckor vid felaktig användning. SDS kan innehålla viktig information om hur man ska agera om produkten används på ett otillbörligt sätt, vilket hjälper till att förhindra incidenter.
  3. Efterlevnad av Föreskrifter: Oavsett farlighetsgraden kan det finnas lokala eller nationella föreskrifter som kräver att vi tillhandahåller SDS. Detta hjälper oss att säkerställa att vi följer alla tillämpliga regler.
  4. Kundsupport: SDS kan användas som en del av vår kundsupport. Om våra kunder har frågor om produkten eller dess användning kan vi hänvisa dem till SDS för detaljerad information.

Genom att tillhandahålla SDS visar vi vårt engagemang för både kundens säkerhet och välbefinnande och vår strävan efter att erbjuda högkvalitativa produkter och support.